صــرفا جهت یادآوری به ساپورت پوشــان


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صلم :


در آخرالزمان زنانــی می آیند که


پوشیده انــد ولی در عین حال عریــان هستند (!)


دلها را فریــب میدهند و هوسبازاننــــد،


سر مانند کوهان شتر قرار می دهند و


اینان داخل بهشت نمی شونــد و بوی بهشت


را هم استشمام نمیکننــد !


لسان العرب ج11 ، ص637


تاج العروس من جواهر القاموس ج15 ، ص708

/ 0 نظر / 63 بازدید