معرفی اسامی مکان های زیبای ونونان

باغ سیب(آلما بولاغی) - خرمندر - زکدره - دربند -

(دوست درسی) - گورماما  -چشمه ی دربند...

واز کوههای بسیار زیبا و تفریحی این روستا عبارتند از:

اوزوندره - یلی یورد - سواوخ بولاغ - غمیش چایی -

 قشلاق گوزایی - حسین گونیی - فاطما خالا - بولقار

-  اوبا قاباقی - هویوشلی یر - پیچال - قره گوننی ...

وبلند ترین قله در این روستا و اطراف این روستا قله ی

 معروف استان زنجان و یکی از بلند ترین قله ها به نام

کلکش است که در بین روستای ونونان و کاکاباد قرار دارد.

/ 0 نظر / 31 بازدید