تعجب نکنید؛ این عکس‌ها در تهران گرفته شده است

 تعجب نکنید؛ این عکس‌ها در تهران گرفته شده است

حضور معتادان به مواد مخدر در محله دروازه غار تهران، امنیت این محله از پایتخت را به خطر انداخته است. تصاویر: فارس

 

 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد
 • اعتیاد

         

 

/ 0 نظر / 95 بازدید