مسجد میرزایی زنجان

مسجد میرزایی:


مسجد میرزایی در مجموعه بازار پایین قرار دارد. بر اساس آخرین مطالعات انجام گرفته این مسجد قدیمی ترین بناهای مذهبی پا بر جا در سطح شهر بوده و احتمالاً در حد فاصل اواخر دوران صفویه تا اوایل دوران قاجار احداث گردیده است. مؤتمن السلطان ضیع الدوله از رجال دوره ناصری در کتاب مرآت البلدان درباره این مسجد می نویسد: «مسجد دیگری که مرحوم میرزا ابوالقاسم مجتهدی سال قبل ساخته است. سه طرف این مسجد تمام و یک طرف دیگر ناتمام است. .... مسجد میرزایی از دو بخش تشکیل گردیده، بخش نخست معروف به شبستان قدیم است. این شبستان به فاصله یک رقبه از دکاکین بازار قرار گرفته و خود دارای یک واحد شبستان و حیاط بوده است. شبستان قدیم از ١۵ چشمه طاق و تویزه پوشانیده شده و طاقهای آن از نوع پنج او هفت کند و خوابیده است که این روش موجبات زیبایی هر چه بیشتر شبستن را فراهم نموده است. محراب در راستای قبله با خالی نمودن قسمتی از جرز جنوبی ایجاد شده و در طرفین آن در ورودی ازحیاط قرار گرفته که هم اکنون با بالا آمدن سطح حیات به پنجره تبدیل شده است. کاشی کاری محرابمرمت گردیده و ازفرم تزئیناتی خود خارج شده است، در این محراب یک واحد کاشی چهار گوش دیده می شود که به اواخر دوران صفویه تا قبل از دوران قاجار می توان نسبت داد. قسمت دوم، مسجد جدید است که در سبک تقلید ناقصی ازمساجد شیوه چهار ایوانی از جمله صحن مرکزی، ایوانهای چهار گانه، حجرات طلاب، وضوخانه و شبستان زنانه و مردانه وجود دارد. ضمناً شبستان مسجد به دو قسمت مردانه و زنانه تقسیم شده و در حد فاصل آن را پنجره های موسوم به اورسی اشغال نموده است. شبستان مردانه از ٨ واحد طاق و تویزه تشکیل گردیده و یک ردیف ستون سنگی قسمتی از سنگینی سقف را تحمل می نماید طاقها از نوع خوزی (رومی) و سبک آجر چینی در هر چشمه از شبستان به طرز خاصی اجرا شده است، شبستان زنانه در راستای یکدیگر بوده و دارای چهار چشمه طاق است. محراب تقریباً در چشمه وسط ضلع جنوبی جای گرفته و این محل در چشمه های دیگر نیز تکرار شده است. در نتیجه این تکرار ۴ محراب در شبستان مردانه موجودیت پیدا می نماید. در این مورد برخی از صاحب نظران این پدیده را به مذاهب اربعه در سنت و جماعت نسبت داده و هر چشمه از شبستان را منتسب به یک مذهب می دانند. که البته این انتساب با عنایت به تاریخ احداث مسجد به هیچ وجه نمی تواند صادق باشد. بلکه مراد از ایجاد آنها تنها رعایت عامل قریه است. گرداگرد صحن مرکزی مسجد را حجرات وایوانهای چهار گانه به طور قرینه پوشانده است. جمعاً ١۴ واحد حجره در سه طرف صحن مستقر شده و سقف حجرات با استفاده از طاقهای نوع کلیل به سبک آذربایجانی پوشانیده شده است. پشت بغل درگاهیها در صحن، طرحهای هندسی متنوع با استفاده از کاشیهای پیش بر به رنگ سفید، مشکی، فیروزه ای، زرد، سبز ایجاد گردیده وطرفین ایوانهای چهار گانه را کاشیهای خشتی با طرحهای اسلیمی و هندسی زینت داده اند. در بالای ایوان جنوبی تاریخ ١٣٠١ هجری قمری نوشته شده است. به هر تقدیر کاشی های این مسجد متعلق به دوران قاجار و دقیقاً با کاشی های مسجد جامع و مسجد خانم قابل مقایسه است. در سر در این مسجد تاریخ دیگری با عدد ١٢٨٢ هجری قمری به چشم می خورد و در این قسمت هم چنین کتیبه ای به خط نستعلیق وجود دارد، که قسمت خوانای آن به قرار زیر است: « هوالباقی ... شخصی در نماز دو قطعه زمین مزرعه و یک قطعه زمین باغ درخت در نهر قاسم آباد و دو قطعه زمین مزرعه در تخت دولابار چنانچه درحد نامه مذکور است، این پنج قطعه زمین وقف به جهت تعمیرات مسجد و حجرات هرکه باشد، ... خلاف و ... در انصراف ... ولیعصر ... والعب...». این مسجداز نظر جماعت و انجام مراسم مذهبی دایر و پابرجاست و تنها در زلزله اخیر خساراتی متوجه آن گردیده و موجب ایجاد دو شکاف در شبستان مردانه و هم چنین ازفرم خارج شدن ایوان شمالی شده است.

/ 0 نظر / 25 بازدید